Hållbarhet

Vårt miljö- och kvalitetsarbete är en integrerad del av det vi gör och står alltid i fokus hos oss. Vi är certifierade enligt såväl kvalitetsstandarden ISO 9001 som miljöstandarden ISO 14001.

Transporter påverkar miljön i betydande utsträckning, både direkt och indirekt. Som internationellt logistikföretag har vi ett ansvar för att bidra till att den negativa miljöpåverkan minimeras så långt det är möjligt.

Genom att arbeta med samtliga transportsätt inom en och samma organisation kan vi helt fokusera på att låta enbart strävan att skapa kostnadseffektiva och miljömässigt hållbara lösningar styra valet av transportmedel.

Genom ett väl utbyggt kontaktnät kan vi många gånger hitta lösningar för att utnyttja bilar, sjöcontainers och till och med flygplan som annars kört tomma. I våra multimodala transportsystem utnyttjar vi till exempel containers och järnvägsvagnar som redan använts för exportlast och bidrar på så sätt till högre kapacitetsutnyttjande och minskad miljöpåverkan.

Vårt kvalitetsarbete innebär också att vi tar fram kreativa och innovativa lösningar genom fokus på detaljer och samtidigt med en insikt om helheten och en konstant strävan efter förbättringar. När våra kunder upplever att vi inte levererar överenskommen kvalitet gör vi alltid en så kallad root cause analysis för att komma fram till den egentliga orsaken och kunna åtgärda eventuella felkällor.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att våra miljö- och kvalitetsmål uppnås.