Miljöcertifiering av godstransporter – om hållbarhet och kostnadseffektivitet

1 september 2015


Scandinavian Logistics Partners välkomnar regelbundet universitetsstudenter från olika områden inom logistik, teknik och ekonomi som söker våra synpunkter och erfarenheter för sina forskningsrapporter och uppsatser. För oss är det också ett bra sätt att lära oss mer om vad som händer i den akademiska världen.

Martin Bursjöö, nyexaminerad vid Chalmers i Göteborg skrev sitt examensarbete inom Maritime Management om miljöcertifiering av transporter. Han träffade vår styrelseordförande Mathias Wideroth för att prata om Scanlogs syn på detta intressanta ämne.

Martin: Vad efterfrågar kunder generellt när de förhandlar transport- och logistikkontrakt?

Mathias: Företag brukar sällan betrakta transporter eller logistik i allmänhet som värdeskapande aktiviteter – de anses främst utgöra kostnader, enligt min mening också med rätta. Det betyder att kostnadseffektiviteten är det som betyder mest för våra kunder. Vad som är intressant med kostnadseffektivitet inom logistik är att det korrelerar väl med miljövänlighet. En väl utnyttjad transport med minimerad tompositionering är en mer kostnadseffektiv transport, samtidigt som den ger mindre miljöbelastning. När styckegods konsolideras så att bilar och containers fylls eller flera kompletta lastbils- eller containerlaster kombineras i större enheter som järnvägsvagnar ger det också mindre miljöpåverkan – samtidigt som det skapar stordriftsfördelar och därmed ökad kostnadseffektivitet. Vi är konkurrenskraftiga på pris, och en del av den konkurrenskraften härrör faktiskt från att vi använder mer miljövänliga alternativ.

Martin: Är transportköpare bara intresserad av pris?

Mathias: Naturligtvis tittar kunder på andra parametrar också, som till exempel ledtiden. En något längre ledtid kan dock många gånger vara mer kostnadseffektiv, mer miljövänligt och uppnå en mer exakt leveransprecision. Vi har ett jobb att göra på det här området, för att understryka att det inte alltid är ledtiden som är den viktigaste aspekten utan även leveransprecisionen – att kunna leverera just-in-time.

Martin: Vilken typ av miljödata presenterar ni när ni diskuterar nya kontrakt med era kunder?

Mathias: Vi får fortfarande ganska sällan mer än allmänna frågor om vår ISO 14011 miljöcertifiering eller om vår användning av Euro V och VI-klass bilar. Transporter påverkar ju dock miljön i betydande utsträckning, både direkt och indirekt. Som internationellt logistikföretag har vi ett ansvar för att bidra till att den negativa miljöpåverkan minimeras så långt det är möjligt. Som ett led i vår strävan att utveckla hållbara transportlösningar för våra kunder gör vi därför regelbundet miljökonsekvens-beskrivningar, där vi jämför olika transportslag och kombinationer av transportsätt med varandra.

Martin: Kan du ge ett exempel på vad dessa miljökonsekvensanalyser visar?

Mathias: En multimodal järnvägstransport av exempelvis vin från Frankrike eller Spanien till Sverige minskar icke-förnybar fossil energiförbrukning med mellan 30% och 40%, och minskar CO2-utsläpp med så mycket som 50% jämfört med transporter med lastbil. Även om kunderna inte frågar om det så presenterar vi den här typen av miljöinformation eftersom vi är övertygade om att den förtjänar att uppmärksammas. Förhoppningsvis kan det också komma att beaktas vid beslut om nya transportavtal.

Martin: Vad är din syn på miljöcertifiering av transporter?

Mathias: Jag tycker att det är intressant av flera skäl. Som vi har konstaterat, transporter påverkar miljön och det är vårt ansvar att i möjligaste mån minimera de negativa effekterna. Om vi ​​kan uppnå det genom att använda miljöcertifierade transporter eller se till att våra egna transporter är miljöcertifierade, ger det en kvalitetsstämpel och är ett bevis på att vi faktiskt lever upp till vårt anspråk på att ta ansvar för vår miljöpåverkan. Det innebär då också att det är ett verktyg för marknadsföring och försäljning eftersom det finns ett ökande intresse på marknaden för hållbarhetsaspekterna på godstransporter.

Martin: Vad är era kunders syn på miljöcertifieringar i allmänhet?

Mathias: Flera av våra kunder inte minst inom dagligvaruhandeln ligger i framkant av användandet av certifieringar och märkningar som rör hållbarhet och miljö. Eftersom miljöcertifiering av godstransporter knappt existerar just nu vet vi dock inte riktigt om också denna typ av märkning är av intresse. Vi har prövat idén i diskussioner med ett par av våra kunder och frågat om det skulle vara intressant för dem om vi skulle miljöcertifiera våra järnvägslösningar till exempel, och har fått positiv respons. Jag tror också att intresset bland våra kunder kommer att öka, speciellt kanske inom konsumentvarubranschen eftersom det här ganska lätt kan förknippas med själva produkterna.

Martin: Tror du att det är möjligt för er att genomföra miljö- och hållbarhetsarbete utan krav från era kunder?

Mathias: Våra kunder driver oss definitivt att hitta miljövänliga alternativ eftersom de efterfrågar mer kostnadseffektiva transporter. Mer och mer ser vi också önskemål om rapportering av CO2-utsläpp och energiförbrukning som en del av den övergripande KPI (Key Performance Indicators) rapporteringen. Men generellt tycker jag bestämt att det är vi som leverantör som har ansvaret för att utveckla mer miljövänliga transporter, inte våra kunder. Vi som logistik- och transportföretag skall definitivt ta initiativet och ledningen i arbetet att minimera miljöpåverkan och öka hållbarheten i internationella godstransporter.