Klimatvänligare mat med järnväg

14 december 2015

Transporter av livsmedel till Sverige med järnväg bidrar till att nå FN:s klimatavtals mål.

Världens länder har under FN:s klimatkonferens i Paris enats om ett globalt och rättsligt bindande klimatavtal för att minska miljöpåverkande utsläpp. Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader och att strävan skall vara att begränsa den till 1,5 grader. Samtidigt vet vi att transporter påverkar miljön i betydande utsträckning, både direkt och indirekt. FN-organet Partnership on Sustainable Low Carbon Transports har kommit fram till att transportsektorn nu svarar för cirka 23% av de årliga globala energirelaterade CO2-utsläppen. År 2015 borde de globala vägtransporternas CO2-utsläpp redan nått sin kulmen för att två-graders scenariot skall gå att uppnå, vilket man konstaterar inte är troligt.

Som logistikföretag vill Scanlog ta ansvar för att bidra till att transporternas negativa miljöpåverkan minskar, bland annat genom att erbjuda transportlösningar med järnväg som alternativ till eller i kombination med lastbilstransporter.

Flera av Sveriges största dagligvaruhandelskedjor och livsmedelsdistributörer har valt Scanlogs miljövänliga järnvägslösningar för sina transporter av livsmedel och egna märkesvaror (EMV) till Sverige. Genom att använda järnväg för de långa transportsträckorna från Kontinenten kan vi halvera den totala mängden energi som används vid transporterna, och dessutom ersätta en del av den fossila energin med förnybar.

Ännu större effekt blir det när det gäller klimatgaserna, koldioxidutsläppen reduceras med runt två tredjedelar med våra järnvägstransporter från Mellaneuropa till Sverige. Konsolidering av mindre partier i stora effektiva godsvagnar ger också ett bättre kapacitetsutnyttjande, en i sig mycket betydelsefull miljöpåverkande faktor i transporter. Kombinationen miljövänlighet, kostnadseffektivitet och konkurrenskraftiga ledtider gör att Scanlog nu välkomnar ett ökande antal kunder från livsmedelssektorn som aktivt vill bidra till en bättre miljö.

 

 

Rail Freight Solutions